Punomoć - Fond hrvatskih branitelja

Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i pripadajućom dividenom moguće je opunomoćiti drugu osobu. U tom slučaju potrebno je popuniti jedan od priloženih obrazaca, ovisno o tome za što se osoba opunomoćuje.

Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći za raspolaganje udjelima i dividendom mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela može izvršiti samo na račun opunomoćitelja- člana Fonda HB.

Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Obrasci:

Podnošenje zahtjeva putem punomoćnika:

 

Prilikom predaje Zahtjeva, punomoćnik je u poslovnici FINA-e obvezan priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,

2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),

3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se isplatiti dividenda/sredstva ostvarena prodajom Udjela,

4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet punomoćnika člana Fonda HB i

5. izvornik obrasca punomoći za prodaju Udjela/punomoć za podnošenje naloga za isplatu dividende ovjerovljenu od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoć.

Potrebno je donijeti i preslike dokumentacije navedene pod točkama 1., 3., i 4., a izvornik punomoći navedene u točki 5.zadržati.

Napomena:

Punomoć vrijedi samo za podnošenje Zahtjeva. Sredstva će se isplatiti isključivo na račun koji glasi na ime člana Fonda HB.

 

 

Jesi li Vam ove informacije korisne?