Intercapital Invest d.d.

 • Osnovni podaci
 • Uprava i Nadzorni odbor
 • Rizici Društva
 • Delegirani poslovi
 • Depozitar
 • Sjedište: Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb

  Račun: HR95 2500 0091 1010 0043 9 (otvoren kod Addiko Bank d.d.)  

  OIB: 93497646859

  Matični broj: 01343602

  Faks: + 385 1 603 6850

  E.mail: invest.croatia@addiko.com

  Statut Društva usvojen je 27. siječnja 1998. godine, Društvo je upisano u sudski registar 05. veljače 1998. godine pod MBS:080205037.

  Odlukom Skupštine društva od 05.07.2017.godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 14.06.2016.godine i to čl. 14.Statuta - Uprava i prokura društva i čl. 15.- Nadzorni odbor.

  Odlukom Skupštine društva od 8. kolovoza 2017., mijenja se Statut društva od 5. srpnja 2017. kako slijedi: članak 1. - osnovne odredbe, članak 2. - tvrtka društva, članak 3. - sjedište društva / poslovna adresa, članak 6. - vrijeme trajanja i prestanak društva, članak 34. - način i oblik objave priopćenja društva

  Temeljni kapital društva iznosi 5.000.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.
  Društvo je izdalo ukupno 5.000 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.000,00 kuna.

  Pravni oblik: dioničko društvo

  Djelatnost društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondovima.
  Društvo je dobilo odobrenje za rad rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/98-01/17, Ur. broj: 567-02/98-8 od 12. svibnja 1998. godine.

  Društvo upravlja pod-fondovima Addiko Invest krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

  Pod-fondovi krovnog fonda:

  • Addiko Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, novčani
  • Addiko Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, obveznički
  • Addiko Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, mješoviti                                                                                                                                                
  • Addiko Growth otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dionički
 • Uprava:

  Matej Modrovčić, predsjednik

  Petar Brkić, član

  Davor Vorih, prokurist

  Nadzorni odbor:

  Daniel Nevidal,  predsjednik

  Ivana Kranjec, član

  Tonći Korunić,  zamjenik predsjednika

  Matej Modrovčić, CFA

  Matej Modrovčić predsjednik je Uprave Društva. Diplomirao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i management. Poslovnu karijeru počeo je u Addiko Bank d.d. u sektoru investicijskog bankarstva gdje je u nešto više od tri godine radio na brokerskim poslovima i poslovima upravljanja portfeljima klijenata. U sklopu rada u sektoru radio je šest mjeseci u Asset Management odjelu Addiko Bank International AG gdje je stekao međunarodno iskustvo pri upravljanju investicijskim fondovima. Nakon toga,pridružuje se Addiko Invest-u gdje radi na poslovima savjetovanja pri upravljanju Hypo South Eastern European Opportunities fondom, a 26.08.2010. imenovan je članom Uprave Addiko Invest-a. 2007. godine stiče pravo korištenja CFA titule, a ima položene ispite i za ovlaštenog posrednika pri trgovanju vrijednosnim papirima, ovlaštenog investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima. Sudionik je na brojnim konferencijama, simpozijima i seminarima iz područja teorije i prakse investicijskog bankarstva, na nekima kao predavač. U kolovozu 2010. godine ulazi u Upravu Addiko Investa d.d., a 24.07.2015. godine imenovan je predsjednikom Uprave.

  Petar Brkić

  Petar Brkić član je Uprave Društva zadužen za unaprjeđenje prodaje, Middle i Back Office. Profesionalnu karijeru započeo je 2001. godine u investicijskom društvu Ilirika vrijednosni papiri, isprva kao broker na sustavima Zagrebačke i Varaždinske burze, a nakon toga i kao voditelj brokerskog odjela. Od 2006. godine karijeru nastavlja kao član, a zatim i predsjednik Uprave investicijskog društva Abacus brokeri, a 2012. godine prelazi u društvo Global Invest u kojem je od 2013.obnašao dužnost člana Uprave. Diplomirao je menadžment na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1999. godine te uz bogato iskustvo posjeduje certifikate za investicijskog savjetnika i za ovlaštenog trgovca vrijednosnim papirima. Članom Uprave Addiko Invest-a imenovan je 24.07.2015. godine.

  Davor Vorih

  Davor Vorih, rođen 1979. godine u Zagrebu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. MBA diplomu stekao je 2013. godine na International Graduate Business School u Zagrebu te zvanje Master of Science in Strategic Management na Kelley School of Business, Indiana University. InterCapital grupi pridružuje se 2004. godine gdje je do 2008. obavljao poslove voditelja brokerskog odjela kada prelazi u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. na mjesto voditelja upravljanja portfeljima. Profesionalna područja interesa uključuju portfolio investicije, makro strategije, strukturirane proizvode, opcijske strategije.

  Daniel Nevidal

  Daniel Nevidal je osnivač InterCapital  grupacije. Osnovao je matično društvo INTERKAPITAL d.d. 2001.  godine. Prethodno, dvije godine je proveo u Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ)  na  poziciji  direktora  trgovanja  u sektoru Riznice, te prije toga godinu  dana  na  poziciji  odjela izdavanja dužničkih vrijednosnih papira. Prije  dolaska  u  PBZ  radio  je na poziciji voditelja trgovanja dužničkim vrijednosnim  papirima  u  CAIB-u,  investicijskoj  banci  Bank  Austria  u Zagrebu.  Tijekom  rada  u  PBZ-u aktivno je sudjelovao u razvoju rizničkog poslovanja  i značajno pridonio izrastanju Riznice PBZ-a u vodeću bankarsku riznicu  u  zemlji.  Organizirao  je  prvi  program izdavanja komercijalnih zapisa  u  Hrvatskoj  te  sudjelovao  u  brojnim projektima međunarodnih i domaćih izdanja obveznica Republike Hrvatske, HBOR-a i DAB-a. Profesionalna područja  uključuju FX / FI / equity trading, izdavanje vrijednosnih papira te  risk  management.  Diplomirao  je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije.

  Ivana Kranjec

  Ivana Kranjec se InterCapitalu pridružila krajem 2015. godine došavši iz pravnog sektora, odvjetničkog društva Božić i partneri d.o.o. dok je radno iskustvo u financijskom sektoru stekla u Raiffesen grupi, bankarstvo i leasing, u razdoblju od 2009. do 2012. godine. Profesionalna područja uključuju područje korporativnog prava, trgovačkog prava i prava društava, radnog, prekršajnog i upravnog prava te regulatorno područje tržišta kapitala i investicijskih fondova. Trenutno je na poziciji voditelja pravnih poslova i compliance podrške. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

  Tonći Korunić

  Tonći Korunić se InterCapitalu  pripružio u jesen 2003. godine došavši s pozicije glavnog rizničara  PLIVA  grupe,  vodeće  farmaceutske  kompanije u Hrvatskoj i CEE regiji.  Tijekom  5 godina provedenih u PLIVA grupi vodio je i sudjelovao u nizu velikih i bitnih projekata (međunarodne akvizicije, financiranje preko ECP-a,   EMTN-a,  asset  backed  kredita)  pomažući  razvoj  i  prerastanje kompanije iz hrvatskih i regionalnih okvira u globalnu farmaceutsku tvrtku. Profesionalna područja uključuju korporativno financijsko poslovanje, javno i  privatno  financiranje,  risk management, investiranje i osnove poreznog upravljanja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije.

 • Rizici Društva za upravljanje UCITS fondovima:

  VRSTA RIZIKA RAZINA UTJECAJA OPIS
  TRŽIŠNI RIZIK NIZAK Tržišni rizik je rizik promjene u vrijednosti investicije koja je posljedica tržišnih pritisaka i kretanja
  OPERATIVNI RIZIK UMJEREN Rizik nastanka događaja koji kao posljedicu ima financijski gubitak, a uzrok su mu neadekvatni procesi, pogreške ljudi ili sustava i slično
  STRATEŠKI RIZIK UMJEREN Rizik negativnog učinka na kapital Društva zbog loših poslovnih odluka Društva
  REPUTACIJSKI RIZIK POVIŠEN Rizik potencijalnog gubitka odnosno smanjenja budućih prihoda Društva uslijed neželjenih događaja koji narušavaju reputaciju Društva
  RIZIK KONTINUIRANE PRIKLADNOSTI NIZAK Rizik nastupa neželjenog događaja zbog lošeg upravljanja Društvom u pogledu solventnosti, kompetencija zaposlenika, kvalitete poslovanja
  RIZIK SUKOBA INTERESA NIZAK Rizik nastupa neželjenog događaja zbog aktivnosti zaposlenika koje bi u neravnopravan položaj stavili Društvo i/ili ulagatelje
  SISTEMSKI RIZIK NIZAK Rizik potencijalnog gubitka uslijed kolapsa cijelog financijskog sustava, tržišta kapitala i slično

   

 • Delegirani poslovi:

  Popis poslova koje je Društvo ne obavlja samostalno nego je sukladno zakonu delegiralo:

  1. Informacijsko-komunikacijske usluge ugovorom delegirane na Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB: 14036333877. Društvo i fondovi za rad koriste aplikacije dobavljača Promeks kompjuter d.o.o., Vladimira Varićaka 6, 10 000 Zagreb, OIB: 08459819943
 • Depozitar Addiko fondova:

  Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, ovlaštena je i registrirana za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga, te za obavljanje poslova Depozitne banke sukladno Rješenju Hrvatske narodne banke, broj Z-1671/2003. od 16.12.2009., a temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu 'Agencija'), Miramarska 24b, Zagreb, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur.broj: 326-111/09-7, od 09.07.2009. godine. Osnovna djelatnost Depozitara je financijsko poslovanje. Temeljni kapital Addiko Banke iznosi 4.992.000.000 kuna.

  Kao Depozitar Fonda, Addiko Bank d.d. ima obvezu obavljati poslove definirane Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova Depozitara, a među ostalim:

  • pohrana i/ili evidencija zasebne imovine fonda, vođenje računa i odjeljivanje imovine fonda,
  • osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela provodi u skladu sa Zakonom, drugim važećim propisima i prospektom fonda, te kontrolira da se ulaganje imovine fonda provodi u skladu sa Zakonom, drugim važećim propisima i Prospektom fonda,
  • potvrđuje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijene udjela u fondu obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, metodologijama vrednovanja, Zakonom, drugim važećim propisima i Prospektom fonda,
  • izvještavanje Agencije i Društva i ostale poslove propisane Zakonom.

  Popis poslova koje je Depozitar delegirao:

  Depozitar je Društvu dostavio izjavu da će poslove propisane Zakonom i ugovorom obavljati samostalno, osim dijela poslova koje će delegirati na treće osobe iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova i dužnosti, a ne kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni Zakonom. Sukladno ugovoru s Društvom, depozitar može delegirati na treće osobe samo obavljanje poslova skrbništva nad financijskim instrumentima inozemnih izdavatelja.
  Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva nad inozemnim financijskim instrumentima:

  NAZIV TREĆE STRANE ADRESA BIC KOD
  Euroclear Bank S.A./N.V. Boulevard du Roi Albert II,  
  B-1210 Bruxelles, Belgique
  MGTCBEBE
  The Bank of New York Mellon
  SA/NV
  46 Rue Montoyer,  
  Brussels, Belgium
  IRVTBEBB
  UniCredit Bank Slovenija d.d. Šmartinska 140,  Ljubljana,
  Slovenija
  BACXSI22
  UniCredit Bank Mostar d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000
  Mostar, Bosna i Hercegovina
  UNCRBA22
  Komercijalna banka a.d. Beograd Svetog Save 14, Beograd,
  Srbija
  KOBBRSBG
  Hipotekarna banka a.d. Podgorica Josipa Broza Tita 67, Podgorica,
  Crna Gora
  HBBAMEPG
  NLB Banka AD Skopje Majka Tereza 1, Skopje,
  Makedonija
  TUTNMK22

  Depozitar je sa svim trećim osobama sklopio Ugovore kojima je uredio pitanja vezana uz prenesene poslove te adekvatnu zaštitu imovine, kao i opseg odgovornosti u slučaju insolventnosti treće strane. U svim ugovorima kao mjerodavno pravo ugovoreno je lokalno zakonodavstvo treće strane.

Jesi li Vam ove informacije korisne?